Gazeta internetowa Buk informacje portal og³oszenia reklama
Strona G³ówna · Kontakt z redakcj± · RegulaminMaj 12 2021 15:19:49
Nawigacja
Strona G³ówna
Kontakt z redakcj±
Regulamin
Szukaj

Czytelnicy
Czytelnikw Online: 2
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 825
Nieaktywowany Uytkownik: 3
Najnowszy zarejestrowany czytelnik: Bukowianinzdziadapradziada

BUKOWSCY RADNI MÓWI¡ NIE DLA ROZBUDOWY PRZYTULISKA DLA ZWIERZ¡T W BUKU
Na ostatniej w minionym roku kalendarzowym sesji Rady Miasta i Gminy Buk radni przyjêli bud¿et na 2016 rok. Na chwilê obecn± nie ma zapowiadanych zmian zwi±zanych z modernizacj± gminnych oczyszczalni ¶cieków, jednak wiadomo, ¿e zmiany bêd± w ci±gu roku. Radni ju¿ na etapie g³osowañ w komisjach odrzucili wnioski radnego Tadeusza Raburskiego o przesuniêcie ¶rodków z ulicy Klonowej na ulice w Niepruszewie i podczas sesji tego wniosku ju¿ nie g³osowano. Do¶æ burzliwa dyskusja towarzyszy³a g³osowaniu wniosku, który z³o¿y³ przewodnicz±cy Komisji Bud¿etu i O¶wiaty radny Tomasz Plewa. Wnioskowa³ on o usuniêcie z przysz³orocznego bud¿etu kwoty 30 tys pln na projekt budowy bukowskiego przytuliska, aby mog³o z niego powstaæ wymagane prawem schronisko. Niestety, mimo apeli jednego z radnych, burmistrza oraz Paw³a Czubka, który od ponad 20 lat opiekuje siê bukowskimi psiakami, radni g³osami 9 za, 2 przeciw i 1 wstrzymuj±cy siê (3 radnych by³o nieobecnych) wyrazili zgodê na usuniêcie tej kwoty z bud¿etu. Na chwilê obecn± niestety bukowskie psiaki nie maj± szans na przychylno¶æ naszych rajców. Szansa na to pojawi siê mo¿e w ci±gu roku?

Jak ta decyzja wygl±da w kontek¶cie pomocy, któr± bukowskie psiaki otrzymuj± od ludzi z ca³ej Polski, od fundacji Animalia, od wolontariuszy, dzieci, którzy po¶wiêcaj± swój czas i nierzadko ¶rodki, aby ul¿yæ psiakom w ich losie? Odpowied¼ na to zagadnienie pozostawiamy naszym czytelnikom. Tymczasem zachêcamy do lektury artyku³u, który ukaza³ siê na naszych ³amach kilka dni temu, a dotycz±cy pomocy dla bukowskich psiaków: TUTAJ


Wspomniane 30 tys zosta³y tymczasowo przesuniête na budowê zje¿d¿alni na pla¿y w Niepruszewie o któr± oko³o 3 lat temu zabiega³ inny radny, jednak nie spotka³o siê to z pozytywnym przyjêciem.

Dodajmy, ¿e poziom adopcji psiaków z naszego przytuliska jest na bardzo wysokim, raczej nie spotykanym w kraju i w zesz³ym roku wyniós³ ponad 100%.

Co bêdzie dalej w tej sprawie? Bêdziemy na bie¿±co informowaæ.
redakcja dnia styczeń 03 2016 18:35:25 28 Komentarzy · 3299 Czyta · Drukuj

Komentarze
rumcajs dnia styczeń 03 2016 18:48:33
To smutne, ¿e my jako ludzie nie potrafimy pomagaæ naszym s³abszym przyjacio³om. Wstyd mi za nasze w³adze. Czy redakcja wie jak kto g³osowa³? Pamiêtam jakie emocje towarzyszy³y wizycie mojego dziecka w schronisku wraz z przedszkolem.
Basia_G dnia styczeń 03 2016 19:46:45
¿enuj±ce !!!!!! czy te osoby g³osuj±c za odebraniem dotacji, pomy¶leli chocia¿by ile kosztoowa³oby ich przekazywanie bezdomniaczków do innych schronisk ??? co siê dziejê z tym krajem!!! zje¿d¿alnia wazniejsza od pe³nej miski czuj±cej, kochaj±cej istoty
retro dnia styczeń 03 2016 19:50:19
Panie Plewa niestety ¿a³uje ¿e odda³em na Pana swój g³os, obiecuje ¿e nigdy wiêcej tego nie zrobiê!
jeziorny dnia styczeń 03 2016 20:26:32
juz znam wyniki glosowania: za odrzuceniem byli gielda i roguszka wstrzymal sie adamczak a reszta (CENZURA REDAKCJA) poparla wniosek o zdjecie kasy.przykre to tym bardziej w okolicy swiat
redakcja dnia styczeń 03 2016 20:30:04
OD REDAKCJA: Skorygowano wpis u¿ytkownika jeziorny (zawiera³ s³owo niedozwolone).
Izabela Sch dnia styczeń 03 2016 20:30:39
niestety..... by³y obietnice, a teraz szkoda pieniêdzy.... Schronisko w Buku, ma³e, prawie rodzinne, z którym Fundacja Animalia mia³a podpisan± umowê, które wspierali¶my adopcjami, zbiórkami, pomoc± weterynaryjn± ma przestaæ istnieæ, bo szkoda 30 tys z³otych. Ciekawe czy panowie radni zdaj± sobie sprawê ile kosztuje partycypowanie w kosztach utrzymania wielkiego, miêdzygminnego schroniska?? Czy zdaj± sobie sprawê jaki jest los psów w molochach?? tutaj prowadz±cy od 20 lat Pawe³ zna ka¿dego psa, jego przyzwyczajenia. Takie psy ³atwiej jest chocia¿by zareklamowaæ potencjalnemu domowi...
Alicja Lesniak dnia styczeń 03 2016 20:49:52
Oczywiscie zje¿d¿alnia na pla¿y wa¿niejsza... Szkoda ¿e radni nie odwiedz± schroniska i nie zobacz± jakie s± potrzeby.Tylko za biurka przy kawie decyduj± o wa¿nych sprawach.A tak naprawdê nie maj± pojêcia o niczym.
calinka dnia styczeń 03 2016 21:01:07
Dla mnie jest drañstwem niszczenie dobrej inicjatywy dzia³añ w obronie i ochronie zwierz±t. Dla niektórych zawsze mo¿e siê znale¼æ "zje¿d¿alnia" albo "¶wiate³ka na choinkê" wa¿niejsze od sensownych dzia³añ.
LukaszB dnia styczeń 03 2016 21:09:13
Postawienie zje¿d¿alni, która bêdzie funkcjonowaæ tylko w sezonie letnim jest wa¿niejsze ni¿ zagwarantowanie odrobinê lepszych warunków dla zwierz±t? Tak jak kto¶ ju¿ napisa³, adopcje z obecnego przytuliska dzia³aj± bardzo dobrze, tak¿e koszty dla gminy s± du¿o mniejsze ni¿ w przypadku op³acania pobytu zwierz±t w miêdzygminnym wielkim molochu, w którym po prosu pozostaj± anonimowe. Gmina na tym oszczêdza, tak¿e obcinanie bud¿etu na schronisko jest zupe³nie niezrozumia³e.
kubuk dnia styczeń 03 2016 21:12:59
Ja pierd***.. Zesz³ym roku wybudowali bezsensowny parking przy cmentarzu za du¿o wiêcej pieniêdzy, który oczywi¶cie na ¶wiêto zmar³ych oczywi¶cie okaza³o siê za ma³e. No shit Sherlock. A teraz szkoda im NASZYCH pieniêdzy na schronisko!
Przypominam NASZYCH pieniêdzy, bo nie ma czego¶ takiego jak pieni±dze publiczne!
Coraz wiêksza patologia w tych radnych wstêpuje!
kubuk dnia styczeń 03 2016 21:15:38
Pan Plewa ma du¿y ogród! Pewnie wszystkie zwierz±tka z chêci± przyjmie smiley
rumcajs dnia styczeń 03 2016 21:32:35
Kto by³ tym radnym: cyt: "Niestety, mimo apeli jednego z radnych", bo redakcja oczywi¶cie nie raczy³a napisaæ".
Katarzyna dnia styczeń 03 2016 21:34:42
Witam.Nie wiem co powiedzieæ. Trzeba byæ cz³owiekiem bez serca, empatii aby zamiast pomocy zwierzêtom woleæ wybudowaæ zje¿d¿aniê? Mo¿e niech radni przeczytaj± mój wpis na stronie http://weterynarz-behawiorysta.pl/tyle-jestes-wart-ile-mozesz-od-siebie-dac/
i zastanowi± siê co jest wa¿niejsze dla dzieci? nauka empati, odpowiedzialno¶ci za ¿ycie zwierz±t czy zje¿d¿alnia? "Tyle jeste¶ wart, ile mo¿esz od siebie daæ." a ile warci s± ci radni ?
enonae dnia styczeń 03 2016 21:52:29
Wszyscy walcz± o zwierzaki które zosta³y skrzywdzone przez los, pomagaj± jak mog± s± organizowane aukcje i zbiórki ¿eby pomóc. Wszystkim tym którym los zwierz±t nie jest obojêtny niesie pomoc i wsparcie niestety z przykro¶ci± zauwa¿am ¿e w³adze miasta którym chyba najbardziej powinno zale¿eæ na poprawie warunków w przytulisku i id±cym z tym dobrym wizerunkiem miasta s± obojêtni na los braci mniejszych. Najwieksz± tragedi± psów schroniskowych jest brak przy nich ludzi z sercem w Buku macie takich ludzi którzy dbaj± o zwierzêta niczyje od wielu lat niestety zabrak³o tego serca wsród radnych . Wstyd ¿e zje¿dzalnia jest wa¿niejsza ni¿ potrzebuj±ce psy.
emesz507 dnia styczeń 03 2016 22:10:40
Wstyd, wstyd, wstyd. Odbiera siê potrzebuj±cym na rzecz "wiejskich bajerów". Pozwolê sobie zacytowaæ Gandhiego (o ile w³adze Buku wiedz± kto to, w co szczerze w±tpiê) "Wielko¶æ narodu i jego postêp moralny mo¿na poznaæ po tym w jaki sposób obchodzi siê on ze swymi zwierzêtami."
Agnieszka Knopkiewicz dnia styczeń 03 2016 22:23:42
Wstyd i hañba , Szanowni Radni z Buku , którzy g³osowali¶cie przeciwko rozbudowie przytuliska w Buku - nie wiecie co to znaczy empatia i pomoc Braciom Mniejszym. Ka¿dy Cz³owiek jest odpowiedzialny za stworzenie, jakie oswoi³ . Ludzie oswoili Psy , a nastêpnie wielu z nich zapomnia³o co znaczy odpowiedzialno¶æ . Gmina powinna pomagaæ bezdomnym zwierzêtom , skrzywdzonym okrutnie przez zwyrodnia³ych Ludzi . Jaki przyk³ad i co sob± prezentujecie Pañstwo z Panem Radnym Tomaszem Plew± na czele - brak odpowiedzialno¶ci i uczuæ wy¿szych. Jaka¶ zje¿d¿alnia ma byæ wa¿niejsza od ¿ycia oddanym bezgranicznie Cz³owiekowi zwierzêtom, które czuj± tak samo jak ludzie ból, mi³o¶æ, smutek , rado¶æ ? Odwiedzam przytulisko w Buku od paru lat, zapraszam Panów Radnych do przytuliska, proszê zobaczyæ jak± ciê¿k± pracê wykonuje Pan Pawe³ Czubek , proszê poznaæ losy biednych, czêsto maltretowanych zwierz±t . Mo¿e wtedy zrozumiecie Pañstwo, ¿e Wasza zgoda i poparcie rozbudowy przytuliska s± bardzo wa¿ne , ratuj± wrêcz ¿ycie biednych psów i kotów , okrutnie czêsto potraktowanych przez innego pseudo cz³owieka . Proszê gor±co i apelujê z wielkim przejêciem by¶cie powa¿nie zastanowili siê Pañstwo , odwo³uj±c siê do swego sumienia, podstawowych zasad moralnych i warto¶ci ¿ycia co jest dla Was istotniejsze ? To ¯ycie w³a¶nie czy choæby materialna zje¿d¿alnia. Proszê pomóc Panu Paw³owi w tej jak¿e odpowiedzialnej i ciê¿kiej pracy , my wolontariusze staramy siê jak mo¿emy , a jaki w tych staraniach jest udzia³ Panów Radnych ? Proszê równie¿ nie zapominaæ , i¿ zgodnie z ustaw± o ochronie zwierz±t do zadañ gminy nale¿y pomoc bezdomnym zwierzêtom. Od tych paru lat w omawianym zakresie jako¶ specjalnie nie pomagali¶cie Panowie Radni bezdomnycm psom i kotom z gminy Buk. Liczê i mam nadziejê, ¿e takie Pañstwa nastawienie zmieni siê w koñcu na przychylne i otwarte na potrzeby naszych czworono¿nych Przyjació³. Z powa¿aniem Agnieszka Knopkiewicz - wolontariuszka z Poznania.
ToszBar dnia styczeń 03 2016 23:22:25
No pan Plewa popisa³ siê intelektem oraz empati±. Zje¿d¿alnia w Niepruszewie wa¿niejsza ni¿ przytulisko dla zwierz±t. Przyt³aczaj±ca wiêkszo¶æ radnych w Buku zachowa³a siê skandalicznie. Niestety nie ucz± siê na w³asnych b³êdach. Przyst±pienie do GOAP kosztuje gminê i mieszkañców sporo pieniêdzy i nerwów. Podobnie mo¿e byæ z oddawaniem zwierz±t do miêdzygminnego schroniska. Chytry dwa razy traci!
Fundacja Animalia dnia styczeń 04 2016 00:06:00
Witam Pañstwa. Przyznam ¿e by³am szczerze zaszokowana decyzja Pañstwa Radnych w sprawie przekazania ¶rodków na projekt rozbudowy przytuliska w schronisko, które spe³nia³oby standardy dla tego typu miejsca. Wspó³pracujemy z przytuliskiem i Paw³em od maja 2007r. na podstawie podpisanej z UMiG Buk umowy. Przez te lata starali¶my siê pokazaæ bukowskie psiaki, uczuliæ ludzi na problemy. Rozreklamowaæ. Przytulisko ma doskona³± opiniê, adopcje s¿ prowadzone. Pomagamy tak¿e finansowo, organizuj±c zbiórki, kupuj±c nudy dla psiaków,mimo ¿e de facto nie jest to nasz obowi±zek. Ale przed zima ¿al patrzeæ na nêdzne zniszczone budy w kojcach. Teraz okazuje sie, ¿e zabrano im, tym bezdomnym i porzuconym przez nas ludzi, w wiêkszo¶ci z Buku psiaki 30 tys. na projekt lepszych, godziwych warunków dla ich bezdomnej egzystencji.
Przyznam ¿e niepokoi mnie w tym jedno - jak siê do tego ma Projekt opieki nad bezdomnymi zwierzêtami w 2016r., który UMiG Buk przes³a³ nam do zaopiniowania. Nasza odpowied¼ zawiera³a pewne uwagi i zastrze¿enia. Mam przed sob± podpisane przez Panas Burmistrza pismo, w którym zapewniono Fundacjê, i¿ w 2016r. zosta³y zarezerwowane ¶rodki w wysoko¶ci 30 tysiêcy z³otych na projekt budowy schroniska, natomiast budowa zaplanowana jest na 2017r. Jak mamy to rozumieæ, bowiem w sytuacji która zaistnia³a - nasza opinia dot. programu jest negatywna. Zostali¶my wprowadzeni w b³±d - co naprawdê nie wró¿y dobrze. Szkoda, ¿e przed g³osowaniem nie przytoczono tej odpowiedzi, ¿e nie przedstawiono Radnym rzeczywistych kosztów nowego schroniska i zysków dla Gminy z jego powstania. Serdecznie pozdrawiam wszystkich mi³o¶ników zwierz±t. Ma³gorzata Galica - prezes zarz±du Fundacji Animalia
Fundacja Animalia dnia styczeń 04 2016 00:09:34
I bardzo przepraszam za powsta³e w wiadomo¶ci tzw. literówki - emocje powoduj±, ¿e zbyt szybko staramy siê przelaæ nasze my¶li na klawiaturê.
rumcajs dnia styczeń 04 2016 06:22:02
rumcajs dnia styczeñ 03 2016 21:32:35
Kto by³ tym radnym: cyt: "Niestety, mimo apeli jednego z radnych", bo redakcja oczywi¶cie nie raczy³a napisaæ".- ju¿ wiem: schroniska bronili tylko gielda i burmistrz, reszta milcza³a niestety.smiley
redakcja dnia styczeń 04 2016 08:32:53
REDAKCJA: usuniêto wpis nowego u¿ytkownika: tylkowbuku za obra¿anie i u¿ywanie s³ów niecenzuralnych. Konto usuniêto.
riko120 dnia styczeń 04 2016 16:40:38
tragicznesmiley szkoda , ¿e los zwierz±t jest obojêtny... czy jest jeszcze jakie¶ wyj¶cie? mo¿e wspólnym si³amy uda sie co¶ zdzia³aæ, aby nasi radni zobaczyli co jest wa¿niejsze dla mieszkañców miasta?
kubuk dnia styczeń 05 2016 10:45:39
¯eby Ci radni zobaczyli co jest wa¿niejsze dla mieszkañców to najpierw w biedronce na wyprzeda¿y powinny pojawiæ siê mózgi. Mo¿e wtedy by sobie je kupili.
W ogóle, irracjonalne jest to ¿e wygra³a jaka¶ tam zje¿d¿alnia, która zostanie i tak zniszczona po pierwszym sezonie przez patologiê, która siê wa³êsa po gminie. Tak¿e bardzo dobry wybór radnych! Nie ma to jak wyje*** w b³oto (w jezioro, bez ró¿nicy) 30 tys. tylko po to by za chwilê wydaæ znowu tyle na naprawê!
Dubaj dnia styczeń 05 2016 18:22:55
czy ja ¶niê? to w zesz³ym roku znalaz³y siê pieni±dze na budowê autostrady z kostki brukowej biegn±cej od netto do parku (swoj± drog± dok³adnie ko³o domu radnego P) a teraz brakuje pieniêdzy dla zwierz±t? unbelievable!!!
mefisto dnia styczeń 05 2016 20:39:41
Panie radny jak widaæ tracimy wyborców laaawinowo - brawo dla BL. Prosimy czê¶ciej o informacjê o wspania³ych wyczynach i pomys³ach naszych wspania³ych radnych.

Ale mo¿emy zje¿d¿alniê nazwaæ imieniem naszego radnego!!!
wojtekpzn dnia styczeń 10 2016 15:46:23
"Dodajmy, ¿e poziom adopcji psiaków z naszego przytuliska jest na bardzo wysokim, raczej nie spotykanym w kraju i w zesz³ym roku wyniós³ ponad 100%."


Tomku, jak to mo¿liwe ¿e poziom wyniós³ ponad 100 %? Zabrak³o psów do adopcji, czy przespa³e¶ procenty na matmie? smiley Pozdrosmileysmiley
redakcja dnia styczeń 10 2016 20:06:10
Przytulisko nie rozpoczê³o roku z zerowym psim stanem. Wiêcej wysz³o ni¿ w ci±gu roku trafi³o do przytuliska.
bilbon dnia styczeń 18 2016 11:36:06
Naprawdê intryguj±ca jest ta autostrada z kostki przy parku. Jak i jej lokalizacja smiley Ludzie mieszkaj± od wielu lat na osiedlach w Buku czy Niepruszewie i nie mog± doczekaæ siê drogi, a tu takie cudo! Ciekawe czy mo¿na siê dowiedzieæ ile gmina na tê drogê wyda³a, czyj to by³ pomys³ i kto g³osowa³.

Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.

Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.

Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoNie jeste jeszcze naszym zarejestrowanym czytelnikiem?
Kilknij TUTAJ eby si zarejestrowa.Za to nic nie pacisz!

Zapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.

Drobne ogoszenia
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

rodzicrzs
24/09/2016 15:40
Poszukujê korepetytora z fizyki do ucznia z gimnazjum.Tel.782652129

rodzicrzs
17/02/2016 18:55
Witam,porad¿cie jaki internet najlepiej dzia³aj±cy w Buku i okolicach?

riko120
14/02/2016 13:00
kupiê mieszkanie lub dom w Buku lub okolicy (+/- 20km) . kontakt 694966648. Martyna

Lidia
03/02/2016 20:58
Sprzedam nowe perfumy Avon, bardzo tanio na Walentynki i nie tylko.Polecam! 510960019

Lidia
20/01/2016 18:12
Wyprzeda¿ nowych kosmetyków Avon, mo¿liwa wysy³ka! Bardzo niskie ceny! 510960019

rodzicrzs
12/01/2016 18:10
Oddam ³awo-stó³ za darmo.Tel.782-652-129

darek
07/01/2016 22:58
ODBIÓR ZA DARMO STARYCH ZAWADZAJ¡CYCH GRATÓW. MEBLE , PRALKI , PIECE , MASZYNY, OKNA ,DRZWI ITD. MASZ PYTANIA DZWOÑ TEL 663097566

darek
07/01/2016 22:56
SPRZEDA¯ DREWNA OPA£OWEGO SUCHE BEZ KONIECZNI¦CI CIÊCIA I £UPANIA. POLECAM !!! tel663097566

darek
07/01/2016 22:53
kupiê butlê gazow± 11 kg 663097566 pilne !!!!

jarauto
06/01/2016 16:55
JarAuto Jaros³aw Ku¼lak zaprasza do warsztatu mechaniki pojazdowej na ul.S³onecznikow± 5 Wielka Wie¶ (boczna od Otuskiej-na górce)

Archiwum

SZKO£Y CDS LIDER- KROK W PRZYSZ£O¦Æ WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstañców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X
Powered by PHP-Fusion © 2003-2006Fusion 6 by: PHP-Fusion Themes7443699 Unikalnych wizyt